Praktisk info for Fornebuporten 1

HUSORDENSREGLER OG VEDTEKTER

Husordensregler for Boligsameiet Fornebuporten 1.

1. GENERELLT

1.1 Formålet med husordensreglene er å legge til rette for et hyggelig bomiljø hvor ingen tar seg til rette på andres bekostning, og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø og fellesarealer.

1.2 Beboere plikter å rette seg etter husordensreglene til enhver tid, og er ansvarlig for at reglene overholdes av alle husstandsmedlemmer og deres besøkende.

2. OVERDRAGELSE OG UTLEIE AV LEILIGHET

2.1 Enhver ny eier eller leietaker meldes skriftlig til sameiets forretningsfører.

2.2 Utleiere er ansvarlige for at samtlige leietakere informeres om og følger gjeldende vedtekter og husordensregler ved at disse følger leiekontrakten.

3. SØPPEL

3.1. Avfallssuget er kun til bruk for restavfall, plast og papp/papir.

3.2. Husholdningsavfall/restavfall skal pakkes i plastpose før det kastes i avfallssuget. Er alle avfallssug fulle, skal søppelet kastes ved første mulighet når avfallssuget er tømt. Papp og papir skal rives i mindre biter slik at avfallssuget ikke tettes.

3.3 Glass og metall kastes i egen søppelkasse ved gjesteparkeringen.

3.4 Annet avfall skal leveres i henhold til offentlige renovasjonsbestemmelser.

3.5 Det er forbudt å sette fra seg søppel eller avfall på fellesarealer.

3.6 Sameiet blir økonomisk belastet om regler for avfallshåndtering ikke overholdes. Avfallshåndtering er omtalt i egen brukerinstruks for avfallsanlegget og om avfallssortering og beboere plikter å sette seg inn i denne brukerinstruksen.

3.7 Styret kan øke felleskostnadene dersom søppel ikke blir håndtert på korrekt måte, og for eksempel tetter avfallssugene, for å dekke merkostnader knyttet til dette. Styret kan også pålegge enkelte beboere å dekke merkostnader til avfallshåndtering dersom dette kan knyttes til den enkelte beboer.

4. FELLESAREAL OG TAKTERRASSER

4.1. For å bidra til trivsel i bo-området, plikter alle beboere å benytte sameiets fellesarealer på en aktsom måte. Dette inkluderer å holde fellesarealer inne og ute ryddig. Fellesarealer inkluderer takterrasser.

4.2 Alle inngangsdører skal til enhver tid være låst. Dette inkluderer hovedinngangsdører til byggene, parkeringsanlegg, boder og sykkelboder.

4.3 Av hensyn brannsikkerhet og generell adkomst, er det ikke adgang til å ha gjenstander stående i svalgang utenfor leilighetene eller på andre fellesområder. Sykler plasseres i sykkelbod og sportsutstyr o.l. i bodene.

4.4. All skade som påføres felles eiendom må erstattes av den eller de som forvolder skaden. Forvoldes skaden av utenforstående skal den erstattes av den som eventuelt har gitt vedkommende adgang til området.

4.5. Av hensyn til beboerne i leilighetene rett over garasjeportene, henstilles det om at garasjeportene kun nyttes til inn- og utkjøring.

4.6. Vedlikehold og opprustning av fellesarealer er en felles forpliktelse og styret organiserer derfor dugnader ved behov.

4.7 Oppbevaring av sykler eller andre gjenstander på svalganger er ikke tillatt grunnet sikkerhet og frie rømningsveier. Sykler kan settes på sykkeloppstilling på bakkeplan eller i sykkelrommet i garasjen under tårn B. Sykler og andre gjenstander som låses fast til rekkverk eller lignende vil bli fjernet.

4.8 Takterrasser kan ikke reserveres eller holdes av. Den generelle innstillingen er at alle kan avholde selskap og bruke takterrasser, men under forbehold av at alle andre beboere som ønsker kan delta.

4.9 Den enkelte beboer kan belastes for merkostnader knyttet til skadeutbedring og renhold, dersom dette skyldes uaktsomhet.

4.10 Det er kun en felles takterrasse per tårngruppe. Resten er private terrasser og kan ikke benyttes av andre beboere dersom noe annet ikke er avtalt med terassens eier.

5. BODER

5.1. Beboere må selv besørge renhold og holde egne boder låst. Det er ikke tillatt å hensette gjenstander utenfor bodene eller forøvrig på eiendommens garasjeanlegg, sykkelbod eller fellesområder.

5.2. Det er ikke tillatt å oppbevare gass/propan eller annet lettantennelig materiale i boder eller andre rom under terreng.

6. DYREHOLD

6.1. Dyrehold til sjenanse for andre beboere er ikke tillatt.

6.2. Det er båndtvang for dyr på sameiets arealer, både innendørs og utendørs.

6.3. Fjerning av avføring og rydding etter dyret er eiers ansvar.

7. RO I LEILIGHETER OG PÅ FELLESOMRÅDER

7.1 Den enkelte sameier/beboer plikter å sørge for ro i leiligheten og fellesarealene mellom klokken 23:00 og 08:00. Vis hensyn ved bruk av vaskemaskin og andre støykilder i dette tidsrommet.

7.2 Ved festlige anledninger skal det gis nabovarsel i forkant. Det skal vises spesielt hensyn med tanke på høy musikk, rop og skrik.

7.3 Man skal være spesiellt aksom ved bruk av private balkonger, fellesarealene og takterasser.

7.4 Støyende arbeider, som f.eks. banking eller boring, skal bare foregå på hverdager mellom klokken 08:00 og 21:00, og på lørdager/helligdager mellom klokken 10:00 og 18:00.

8. BRUK AV LEILIGHETENE

8.1 Det er forbudt med forandringer som har innvirkning på bebyggelsens utseende, som som f.eks. maling i andre farger, radio- og TV-antenner, parabolantenner, skilt eller andre faste innretninger.

8.2 Markiser og annen utendørs solskjerming skal kun oppføres i henhold til retningslinjer fra styret.

8.3 Ved brudd på denne bestemmelse kan styret kreve at forholdene tilbakeføres til det opprinnelige.

8.4 Innvendige endringer i leilighetene som medfører inngrep i byggets bærende konstruksjoner, må ikke foretas. Ei heller endringer som kan føre til skade på tekniske installasjoner som sprinkel og røranlegg, elektriskanlegge og så videre. Likeledes må det heller ikke foretas forandringer som kan være til ulempe for naboer.

8.5 Beboere skal på egen kostnad sørge for et forsvarlig indre vedlikehold. Eier er erstatningsansvarlig for skader på boligen på bakgrunn av manglende vedlikehold. Sameiet har rett til å foreta inspeksjoner for å kontrollere at andelseier oppfyller sin vedlikeholdsplikt.

8.6 Ombygninger i den enkelte eierseksjon må skje i henhold til gjeldende byggeforskrifter og om nødvendig må tillatelse innhentes fra offentlig myndighet. Tilkobling til vannrør/ elektrisk anlegg må utføres forskriftsmessig av godkjent fagperson. Brannfarlig elektrisk utstyr kan bli påkrevd fjernet.

8.7 Branndetektorer, sprinklerhoder og annet brannteknisk utstyr skal ikke tildekkes, fjernes fra sine respektive plasser eller på annen måte settes ut av drift.

9. BRUK AV PRIVATE BALKONGER OG TAKTERRASSER

9.1 Grilling og røyking til sjenanse for andre beboere er ikke tillatt.

9.2 Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill. Vær særlig oppmerksom på brannfaren og ikke plasser grillen under brennbart tak eller inntil trevegg på balkongen/terrassen når det grilles. Sørg for å ha riktig slukkemiddel innen rekkevidde når det grilles.

9.3 Ingen bruk av åpen ild er tillatt. Dette inkluderer grilling med bruk av kull, fakkelbokser og så videre.

9.4 Det må ikke settes eller henges opp gjenstander som kan være til sjenanse for andre beboere, eller som kan falle ned fra balkongene.

9.5 Det skal tas hensyn til naboer ved rengjøring av terrasser. Tepper og tøy må ikke ristes eller tørkes på balkonger eller fra vinduer.

9.6 Løse gjenstander som møbler, blomsterkasser og så videre må oppbevares forsvarlig på balkongen. Man kan bli strafferettslig/erstatningsansvarlig for skade forårsaket av ting som faller fra balkong eller vindu.

9.7. Det skal holdes pent og ryddig på balkonger.

10. GASSPEISER

10.1 Sameiere/beboere som har installert gasspeiser er forpliktet til å gjennomføre en årlig kontroll i henhold til Norsk Gassnorm. Kostnaden belastes den enkelte sameier.

11. ADGANG TIL SAMEIET

11.1 Sameiere/beboere er ansvarlige for at ingen av dem man gir adgang til seksjonen lager ubehag/ulempe for øvrige sameiere/beboere eller gjør skade på felles eiendom.

11.2 Sameiere/beboere må aldri gi ukjente personer adgang til sameiet.

12. ORDEN

12.1 Det må utvises forsiktighet når innbo bæres inn og ut av bygget i forbindelse med flytting. Sameier er ansvarlig for enhver skade som han eller hun påfører eiendommen. Beboerne oppfordres til, i egen interesse, å verne om fellesarealene og alle må medvirke til at området i og rundt eiendommen kan holdes ryddig og pent.

13. GARASJE OG PARKERING

13.1 Biler skal parkeres i parkeringsanleggene på reserverte plasser, og disse holdes ryddig av bileier. Lagring av brennbart materiale er ikke tillatt.

13.2 Hensetting av biler, tilhengere, gjenstander etc. utenfor eget parkeringsareal skal på forhånd avtales med styret. Biler, tilhengere, gjenstander etc. vil bli fjernet uten varsel for eiers regning dersom det ikke er gjort slik avtale med styret.

13.3 Det er ikke tillat å parkere på fellesarealene utenfor Tårn A, B og C. Parkering skal skje på gjesteparkeringsplassene eller i gjesteparkering i P-Hus.

13.4 Gjesteparkeringsplasser kan brukes av gjester til beboere i sameiet og skal ikke benyttes til oppbevaring av tilhengere, campingvogner, varebiler, uregistrerte biler og lignende.

13.5 Det er ikke tillatt å kjøre inn mellom blokkene. Det eneste unntaket er ved vareleveringog flytting av store gjenstander som det ikke er mulig å frakte via kjeller K1 og K2.

14. HEIS

14.1 Ved problemer på heis må styret varsles og det er kun styret som kan rekvirere service for heis.

14.2 Ved tilkalling av redning fra heis som skyldes beboernes egen uaktsomhet, kan styret beslutte at eierseksjonen beboeren tilhører selv dekker utgiftene til utrykning.

15. REAKSJONER VED BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE

15.1. Seksjonseier er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Seksjonseier er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av eierens husstand/leietaker eller andre personer som eieren har gitt adgang til eiendommen for øvrig.

15.2 Brudd på husordensreglene kan føre til pålegg om salg av seksjonen etter eierseksjonslovens § 26.

15.3 Dersom beboerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller hans/hennes oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i eierseksjonslovens § 27.
***** ***** ***** *****

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET FORNEBUPORTEN 1

Innsendes sammen med begjæring om oppdeling i eierseksjoner
i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31
Vedtatt på konstituerende sameiermøte 18. august 2015. Endret på ordinært sameiermøte 6. april 2016,
på ekstraordinært sameiermøte 29. august 2017.

1. NAVN OG OPPRETTELSE

Sameiets navn er Boligsameiet Fornebuporten 1 og har gårdsnummer 41 og
bruksnummer 969 i Bærum kommune. Adressen er John Strandrudsvei 1, 3 5, 7,
9,11,13, 15 og 17. Sameiet ble opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 13.08.15.
Sameiet består av 293 boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst den 18.
august 2015.

2. ORGANISERING AV SAMEIET, RÅDERETT

2.1 Bebyggelsen og tomten ligger i sameie mellom eierne av de seksjoner som bebyggelsen
og tomten er oppdelt i. Seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i sameiet. For
hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse.
Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter oppdelingen omfattes av bruksenheter
eller tilleggsdeler, er fellesarealer.

2. 2 Rettslig rådighet over seksjonen

Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter, har den enkelte
sameier full rettslig rådighet over sin seksjon og tilleggsdeler, herunder rett til salg,
bortleie og pantsettelse. Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og
leieforhold.

2.3 Bruken av bruksenheter og fellesarealer

2. 3. 1 Bruksenhetene og fellesarealer

Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin bruksenhet og rett til å benytte fellesarealene
til det de er beregnet for eller vanlig brukt til, og for øvrig til bruk som er i
samsvar med tiden og forholdene. Sportsboder er beliggende på kjellerplan og er
seksjonert som tilleggsdeler til seksjonene.

Dersom sameiermøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan
fellesarealene skal brukes. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere hindres
i å bruke dem. Alle installasjoner på fellesarealene må på forhånd godkjennes av styret.

Tiltak som er nødvendige på grunn av en sameiers eller et husstandsmedlems funksjonshemming
kan ikke nektes godkjent uten saklig grunn.

Bruksenhetene og fellesarealene må ikke brukes slik at bruken på en urimelig eller
unødvendig måte er til skade eller ulempe for andre sameiere.

Sameiermøtet kan vedta og endre husordensregler med vanlig flertall av de avgitte
stemmer. Sameierne plikter å følge de til enhver tid gjeldende husordensregler.
Vedtekter Boligsameiet Fornebuporten 1 2

2. 3. 2 Garasjeplasser

Garasjeplasser er etablert på anleggseiendommen gnr/bnr 41/12 som er plassert på
plan K1 og K2 med direkte adkomst fra sameiets kjelleretasjer. Sameierne har tinglyst
rett til å kjøpe parkeringsrettighet i anleggseiendommen.

2.3.3 Utendørs gjesteparkeringsplasser

Det er 7 utendørs biloppstillingsplasser, hvorav en plass er for bevegelseshemmede.
Disse er beregnet til gjesteparkering og skal ikke benyttes av sameierne.

2. 3. 4 Midlertidig bruksrett til fellesareal

Det kan vedtektsfestes at seksjonseiere skal ha en midlertidig enerett til bruk av deler av
fellesarealene. Eneretten innebærer at andre sameiere ikke har disposisjonsrett over
arealet. Varigheten av bruksretten kan vedtektsfestes. Er ikke bruksretten gjort tidsbegrenset
i vedtektene, gjelder den inntil sameiermøtet vedtar som vedtektsendring at den
skal opphøre.

2.4 Det er sameiers ansvar overfor sameiet og forretningsfører til en hver tid å sørge for

at forretningsfører har korrekt kontaktinformasjon (e-post, hjemmeadresse
og telefonnummer).

2.5 Sameierne plikter umiddelbart og uten unødig opphold å melde til forretningsfører, styret

og Fornebuporten Bolig 1 AS dersom garasjeplasser overdras.


3. VEDLIKEHOLD

3. 1 Bruksenhetene

Det påligger den enkelte sameier å besørge og bekoste innvendig vedlikehold av bruksenheten
og tilleggsdeler, herunder inventar, utstyr, apparater, tapet, vegg-, gulv-, og
himlingsplater, sluk og vann-, og fukstsperrer i våtrom, skillevegger, listverk, skap,
benker, ruter, innvendige dører og karmer, samt inngangsdør.

Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten så langt de er
synlige i eller lett tilgjengelige fra bruksenheten, og ikke er bygget inn i etasjeskillere og
andre bærende konstruksjoner, eller også betjener andre bruksenheter. Innkassing og
andre hindringer utført av nåværende eller tidligere sameiere, fritar ikke for vedlikeholdsplikt.

Sameieren er ansvarlig for elektriske ledninger til og med bruksenhetens sikringsboks.

Sameieren er ansvarlig for å holde bruksenheten oppvarmet, slik at rør ikke fryser.

Vedlikeholdsplikten omfatter også sluk, gulvbelegg, utgangsdør til og innsiden av
balkonger og terrasser og andre arealer seksjonseieren har enerett til å bruke.

Elektriske varmekabler i badegulv er det sameierens ansvar å vedlikeholde og bekoste.

Sameieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at
dette fungerer og er i forskriftsmessig stand. Sameieren har plikt til å gjennomføre
forsvarlig vedlikehold, slik at det ikke oppstår skade på fellesarealer eller andre
bruksenheter, eller ulempe for andre sameiere.

Sameierne kan holdes ansvarlig av andre sameiere og sameiet for tap som skyldes
forsømt vedlikehold. Ved manglende vedlikehold kan styret etter rimelig varsel la dette
utføres for den ansvarlige sameiers regning.

Ved eierskifte har ny eier av seksjonen plikt til å utføre vedlikehold, reparasjon og
utskifting, selv om dette skulle vært utført av forrige eier.

3. 2 Fellesarealer

Alt vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg ute og inne, så som tomten, hele
bygningskroppen med vegger, trapperom, ganger, rør og ledninger, påhviler sameierne i
fellesskap (sameiet). Dette omfatter ikke arealer som er underlagt en eller flere
sameieres eksklusive bruksrett og derav følgende vedlikeholdsansvar. Utskifting av
vinduer og inngangsdører til seksjonene påhviler sameiet.


4. FELLESKOSTNADER

Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift som ikke gjelder den enkelte
bruksenhet, så som
- vedlikeholdskostnader
- forsikringer
- administrasjonskostnader
- skatter og offentlige avgifter
- driftskostnader knyttet til ventilasjon, oppvarming og varmt forbruksvann
- kostnader til infrastruktur for kabel-tv, fiberkabel etc
- renhold av fellesarealer og lignende
- drift- og vedlikehold av heiser, og andre tekniske installasjoner
- energi til fellesarealer
- kostnader knyttet til fellesvedlikehold av friområde

Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene,
med mindre annet gyldig vedtas med tilslutning fra de sameiere det gjelder. For
kostander som blir fakturert sameiet likt pr seksjon, skal dette ikke deles etter eierbrøk.

Kostnader ved abonnement for bredbånd/fiber, betales pr seksjon med like deler.

Abonnement utover dette må sameieren selv bestille og bekoste.

Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket av sameiet etter hvert som de forfaller,
slik at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiere for sameiernes
felles forpliktelser.

Til dekning av sin andel av felleskostnadene skal den enkelte sameier forskuddsvis hver
måned betale et à-konto-beløp fastsatt av styret. Endring av à-konto-beløpet kan tidligst
tre i kraft etter en måneds varsel.

Sameiermøtet vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av fremtidige
større vedlikeholdskostnader, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De
beløp sameierne skal betale til fondet innkreves samtidig med den månedlige betalingen
til dekning av felleskostnader.

For sameiernes felles ansvar og forpliktelser overfor utenforstående hefter den enkelte
sameier i forhold til sameiebrøk.


5. LOVBESTEMT PANTERETT

De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som
følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver
bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet da tvangsdekning
besluttes gjennomført.


6. SAMEIERMØTET

6. 1 Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte
holdes hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når
styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en
tiendedel av stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Hver boligseksjon har én stemme i sameiermøtet.

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte, med forslags-, tale-, og stemmerett.

Styreleder plikter å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er åpenbart
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Ett ekstra husstandsmedlem fra hver
boligseksjon, styremedlemmer og leiere av boligseksjon, har rett til å være tilstede på
sameiermøtet og rett til å uttale seg.

Sameiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og
datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre
annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.
Sameiere har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom
sameiermøtet gir tillatelse.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles og
alle vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning og
underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne valgt av
sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne.


6. 2 Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte
dager, høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles
med kortere frist, som likevel skal være minst 3 dager. Innkalling kan skje
elektronisk.

Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for det ordinære sameiermøtet, og om
siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet i møtet.

Skal et forslag som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning og regnskap sendes
ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i
sameiermøtet.

Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i sameiermøte ikke
innkalt, kan en sameier eller et styremedlem kreve at tingretten snarest, og for
sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte.

6. 3 Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte

På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles:
- Konstituering
- Styrets årsberetning
- Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til godkjenning.
- Fastsettelse av fellesutgifter, gjennomgåelse av budsjett.
- Valg av styre, styremedlemmer og varamedlemmer
- Valg av revisor (når dette er nødvendig)
- Valgkomité
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

6. 4 Møteledelse, flertallskrav og protokoll

Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen
møteleder, som ikke behøver være sameier.

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Hver boligseksjon har én stemme. Blanke stemmer anses
som ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om:

- ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold
- omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
- salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører
eller skal tilhøre sameierne i fellesskap
- andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning
- samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som medfører
øking av det samlede stemmetall
- tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut
over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar
eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt
vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra
samtlige sameiere.

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle
vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og
minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er tilstede. Protokollen
skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne.


7. STYRET

7. 1 Sameiet skal ha et styre bestående av 3-7 medlemmer og 2-3 varamedlemmer.
Styremedlemmer behøver ikke være sameiere, men må være myndig. Styrets medlemmer velges av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrets
leder velges særskilt.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen om ikke annet fastsettes av sameiermøtet.
Ved konstituerende sameiermøte, velges 1 styremedlem og 1 varamedlem kun
for ett år, slik at ikke hele styret er på valg samtidig, derved oppnår man kontinuitet i
styrearbeidet.

7. 2 Styrets oppgaver og myndighet

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen
av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.

Styret kan treffe vedtak om og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven, vedtektene
eller vedtak i det enkelte tilfelle, skal besluttes av sameiermøtet.

Avgjørelser som kan tas av et alminnelig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret
om ikke annet følger av lov, vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret sameierne
og forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og ett styremedlem i fellesskap
forplikter sameiet og tegner sameiets navn.

7. 3 Styremøter

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et styremedlem
eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, skal styret velge en
møteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives
av de fremmøtte styremedlemmene, og kopi sendes forretningsfører.

8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIERMØTE OG STYRE

Ingen kan selv eller ved fullmektig delta i avstemming på sameiermøtet om avtale
overfor seg selv eller nærstående eller i saker om sitt eget eller nærståendes ansvar,
eller om pålegg om salg eller fravikelse av egen seksjon. Det samme gjelder for
avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonsloven § 26 eller
§ 27.

Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i.

9. VALGKOMITE

Sameiermøtet skal velge valgkomité bestående av 2-3 medlemmer. Denne skal
fremlegge forslag overfor sameiermøte på kandidater til styreverv. Senest en uke før ordinært sameiermøte skal valgkomiteen sørge for at valgkomiteens innstilling sendes ut
til alle sameiere med kjent adresse. Valgkomitéen velges for 2 år av gangen, hvis ikke
sameiermøtet beslutter noe annet.

10. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser og parabolantenner, endring
av fasadekledning, endring av utvendige farger etc, skal skje etter en samlet plan vedtatt
av sameiermøtet. Skal noe slikt arbeid utføres av sameierne selv, må det kun skje etter
forutgående godkjenning av styret.

Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 6.4 og
eierseksjonsloven krever sameiermøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke er
gitt. Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsettelse.
Søknad eller melding til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding
kan sendes.

Arbeider i den enkelte seksjon som medfører flytting av infrastruktur som røropplegg, må
forhåndsvarsles og godkjennes av styret.

10. SAMEIERS ERSTATNINGSANSVAR

Ved skader som skyldes en seksjonseiers uaktsomhet, eller som en seksjonseier på
annen måte er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt
den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved skade som
skyldes seksjonseiers uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring, skal
seksjonseieren betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av
forsikringen og som er en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden
oppstår på fellesareal eller i en bruksenhet. Bestemmelsen gjelder også når skaden er
forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har
gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett
etter eierseksjonsloven § 25 og vedtektenes punkt 5 anvendes.

11. MISLIGHOLD

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret
pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 26.
Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve
seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan
kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke
skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

12. FRAVIKELSE

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 13, jf. lov om eierseksjoner § 27.
Vedtekter Boligsameiet Fornebuporten 1 8

13. MINDRETALLSVERN

Sameiermøtet, styret eller andre som etter eierseksjonsloven § 43 representerer sameiet
kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig
fordel på andre sameieres bekostning.

14. FORRETNINGSFØRER

Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha forretningsfører.
Forretningsfører ansettes og sies opp av styret, som også fastsetter forretningsførers
lønn og instruks.

15. REVISJON OG REGNSKAP

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Sameiets revisor velges
av sameiermøtet, og tjenestegjør inntil ny revisor velges. Revisor skal være registrert
eller statsautorisert. Styret skal sørge for at det blir ført regnskap og utarbeidet årsoppgjør
etter reglene i lov om regnskapsplikt av 13. mai 1977 nr 35.

16. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler
av de avgitte stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller strengere krav.

17. FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av
27. mai 1997 nr 31.

18. SÆRLIGE BESTEMMELSER

Idet sameiet har et stort antall ikke norskspråklige sameiere, er vedtektene også oversatt
til engelsk. Dersom det i forståelsen av de engelske vedtektene kan oppfattes som avvik
til de norske vedtektene, går de norske vedtektene foran.